Workshop o paliatívnej a hospicovej starostlivosti

V pondelok 2. marca sa uskutočnil na pôde Centra pomoci pre rodinu v Trnave workshop o paliatívnej a hospicovej starostlivosti – Starostlivosť o zomierajúcich v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – hospicová filozofia. Pripravilo ho Fórum života, v rámci projektu OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.

Prof. Patrícia Dobríková a Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Oblasť starostlivosti o dlhodobo chorých a zomierajúcich na Slovensku potrebuje posilniť. Dôležité je prehĺbenie a posilnenie medzirezortnej spolupráce a financovania mobilných hospicov a podpory domáceho opatrovania.

Viac o projekte

Rastúci individualizmus, úzka koncentrácia na vlastný prospech či rýchly majetkový zisk, strata záujmu o širšie rodinné väzby, o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti. V atmosfére dravej súťaživosti, boja o verejné financie a politický vplyv postupne zaniká duch spoločenstva, vzájomnej solidarity medzi generáciami, mizne úcta k starším, zdravotne postihnutým a všeobecne klesá vnímanie hodnoty dôstojnosti človeka.

Primárnym cieľom mladých sa stáva dobre platená práca, resp. odchod do zahraničia. Tým stráca spoločnosť nielen intelektuálny kapitál, ale aj prosperujúcu rodinnú štruktúru. Starší ľudia sú odkázaní spravidla len na verejné sociálne služby, ktoré sú často finančne podvyživené.

Práca jednotlivcov v zahraničí ohrozuje stabilitu manželských a partnerských vzťahov, ochudobňuje ich o medzigeneračné spoločenstvo, pomoc pri výchove a odovzdávaní životných skúsenosti a hodnôt. Stupňuje sa napätie medzi ľuďmi, ktoré sa ventiluje navonok násilím, extrémistickými prejavmi a skratovým správaním, vedie k únikom do závislostí (alkoholizmus, drogy, patologické hráčstvo, internetová závislosť, pornografia, sexuálne úchylky rôzneho druhu).

Počet obetí tejto spoločenskej patológie zaťažuje vo vysokej miere nielen oblasť bezpečnosti a justície, ale aj oblasť zdravotníctva, farmácie, sociálny sektor, a odráža sa v zhoršujúcom sa morálnom profile spoločnosti. Situácia si vyžaduje presnú diagnostiku, komplexný pohľad na stav spoločnosti, schopnosť objektívne zhodnotiť slabé miesta a pri zapojení sektorov a subjektov štátnej, regionálnej i mimovládnej sféry snahu hľadať riešenie.
Túto patologickú situáciu rieši štát cez národné programy a ich implementáciu, samospráva – mestá, obce, VÚC cez programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, subjekty verejnej správy cez poskytovanie služieb vo verejnom záujme, mimovládne neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecno-prospešné služby v rámci zákona, občianske združenia s nevyčísleným ekonomicko-sociálnym prínosom dobrovoľníckej práce.

Na základe dlhodobých skúseností a pozorovania reálnej situácie v jednotlivých regiónoch každý subjekt rieši podľa svojich možností, kompetencií a predstáv. Chýba synergia medzi jednotlivými aktérmi (štátny sektor, samospráva, MNO a cirkví) v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín.
Obnažením jednotlivých kritických medzier vo vzťahoch horizontálnej aj vertikálnej súdržnosti spoločnosti a jej analýzou je možné dospieť k načrtnutiu vhodného modelu na zlepšenie rodinného a medzigeneračného prostredia, resp. zviditeľniť sieť stake-holderov a spôsob ich vzájomnej komunikácie, koordinácie a účinnej spolupráce.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizácia aktivít je v súlade s horizontálnym princípom udržateľného rozvoja ( ďalej HP-UR), prioritne s cieľmi sociálneho aspektu, konkrétne podporou sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Sekundárne aktivity budú mať vplyv aj na podporu zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Realizovaním seminárov , besied a vzdelávacích aktivít projekt prispeje k rozvoju vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania zlepší prístup (ekonomický aspektu). Vytvorenie databázy zlepší prístup k IKT a posilní inštitucionálne kapacít (ekonomický aspekt).

Hlavnou a jedinou aktivitou je zapájať sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska.

Zdroj: https://sietpomoci.sk/projekt/