O mne

Volám sa Lucia Drábiková. Mám 42 rokov, som vydatá, mám tri deti. Žijeme v Piešťanoch.  V parlamentných voľbách 2020 kandidujem do NRSR za OĽANO s číslom 28. V roku 2017 som bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany za OĽANO. Som psychologička, pracujem ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch a v Trnave, venujem sa prevencii, prednášam, robím poradenstvo, publikujem. Na VÚC sa zaoberám školstvom, pripravujeme Koncepciu podpory práce s mládežou, som členkou komisií zdravotníctva a regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, zúčastnila som sa viacerých výberových konaní, bola som členkou hodnotiacich komisií pri prideľovaní  grantov i pri hodnotení projektov Participatívneho rozpočtu. Som členkou školských rád stredných odborných škôl okresu Piešťany. Pôsobím ako krajská koordinátorka projektov Fóra života, som členkou Správnej rady Poradne Alexis.

Mojimi prioritami sú dostupné poradenské a odľahčovacie služby pre rodiny, rozvoj detí a mládeže, podpora duševného a telesného zdravia obyvateľov a dôstojné podmienky pre pomáhajúce profesie:

RODINY
● dostupné poradenské a odľahčovacie služby (materské a komunitné centrá, prepojenie sociálnej a zdravotnej oblasti – doliečovacie oddelenia, zariadenia pre dlhodobo chorých, denné stacionáre, DSS, ZSS) pre rodiny so ZŤP, dlhodobo chorými a seniormi
● zosieťovanie a skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, samosprávami a inými inštitúciami
● zlepšenie podmienok pre domácich opatrovateľov – minimálna mzda, odvody, započítanie do odpracovaných rokov
DETI A MLÁDEŽ
● podporovať možnosti kvalitných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podpora detských a mládežníckych organizácií
● dôraz na prevenciu – podpora duševného zdravia, zdravých vzťahov a zdravia, výchova k hodnotám
● šport pre všetkých – každé dieťa by malo vedieť plávať, bicyklovať, lyžovať a korčuľovať
POMÁHAJÚCE PROFESIE – zdravotníci, pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, opatrovatelia…
● zlepšenie legislatívnych i sociálnych podmienok pre pomáhajúce profesie – opatrovatelia, sociálni pracovníci, psychológovia – aktuálne absentujú sociálne istoty – krátkodobé kontrakty, limitované možnosti získať finančné prostriedky na mzdy, nízke mzdy pre kvalifikovaných odborníkov, až na úrovni minimálnej mzdy, nízka dostupnosť vzdelávania a supervízie, zlepšenie príjmov pre opatrovateľky je zároveň prorodinným opatrením – znížime cestovanie za prácou do zahraničia…

Manželské večery pomohli ďalším párom. Pokračovať budú na jar

Manželské večery pripravuje Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch už dva roky. Štyroch kurzov sa doteraz zúčastnilo 25 manželských párov, pričom organizované dva razy do roka, na jeseň a na jar vďaka podpore Mesta Piešťany v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Stretnutia bývajú raz za týždeň večer o 17.30 a trvajú do 20.00 h.  Aktuálne  vrcholí jesenný kurz a ďalší je naplánovaný  na jar 2020.

Continue reading “Manželské večery pomohli ďalším párom. Pokračovať budú na jar”

Blog L. Drábikovej: Ako to bolo s vodohospodárskym učilišťom a prečo nemáme dostatok miest v zariadeniach pre seniorov v Piešťanoch?

Takmer zlikvidované letisko v Piešťanoch, rozpredané zdravotnícke zariadenia kraja alebo štedro dotované kontroverzné resocializačné zariadenie Čistý deň neostávajú jedinými škvrnami z 15-ročného pôsobenia župana Tibora Mikuša. Chýbajúce sociálne zariadenia (nielen) v okrese Piešťany sú aj jeho vizitkou a dôkazom zvláštnych spôsobov nakladania s majetkom kraja. Snažíme sa tieto resty napraviť a preto sme na krajskom zastupiteľstve vyčlenili v roku 2019 100-tisíc eur, na odštartovanie zámeru realizácie krajského zariadenia pre seniorov v Piešťanoch. Aktuálne sa čaká na zmenu územného plánu Mesta Piešťany, ktorá je nevyhnutná, aby sa mohli uskutočniť ďalšie kroky smerujúce k výstavbe DSS. Zariadenie ma vyrásť v areáli pri bývalom vodohospodárskom učilišti. Tento pozemok patrí Trnavskému samosprávnemu kraju na rozdiel od samotného učilišťa s internátmi, ktoré podivuhodným spôsobom prešlo z vlastníctva TTSK do vlastníctva Ministerstva vnútra v roku 2014.

Continue reading “Blog L. Drábikovej: Ako to bolo s vodohospodárskym učilišťom a prečo nemáme dostatok miest v zariadeniach pre seniorov v Piešťanoch?”

Rozvod, ktorý rodičov nerozdelí? Sú páry, ktoré dobrovoľne zostávajú v jednej domácnosti

Autor článku
Rozvod rodičov je pre dieťa obvykle silnou traumatizujúcou udalosťou.Je dôležité, aby bolo na rozídenie sa partnerov vopred pripravené. Samotný rozvod ale neznamená vždy zánik spoločnej domácnosti. K rozhodnutiu zostať naďalej žiť spolu aj po rozvode vedú bývalých partnerov rôzne dôvody. Jedným z nich je úmysel nevystavovať dieťa ďalšiemu stresu so zmien, ktoré by mu priniesol život v dvoch domácnostiach.

Strata naučených schopností, pomočovanie sa, agresivita, alebo naopak nadmerná plačlivosť, bolesti brucha či hlavy, náhle objavenie sa konfliktných situácií alebo ich stupňovanie v školskom prostredí, ignorovanie povinností, zhoršenie správania či prospechu – to je len niekoľko varovných signálov, že dieťa rozvod rodičov neprijalo a celú situáciu extrémne zle znáša. Aj v prípade rozvodov platí, že je jednoduchšie vzniku problémov v správaní sa dieťaťa predchádzať, ako ich potom riešiť.

Samozrejme, rozchod rodičov vždy dieťa ovplyvní. Ale ak aj potom bude mať dieťa pocit istoty a bezpečia ideálne u oboch rodičov, je predpoklad, že opätovne nájde svoju životnú rovnováhu.

Rodičovské mlčanie je pre dieťa stresujúce

Rodičia si neraz myslia, že stačí, ak sa pred dieťaťom zdržia hádok a konfliktov. Avšak ani mlčanie rodičov o ich vzťahu a pripravovanom rozchode dieťa neochráni. Ono veľmi dobre vníma, že sa niečo zmenilo. Obvykle však situáciu nedokáže pomenovať, čo ešte viac stupňuje jeho strach a úzkosť. Psychológovia upozorňujú, že ak dieťa nerozumie tomu, čo sa v rodine už dlhšie deje, samé seba veľmi často vníma ako príčinu napätej domácej atmosféry. Dieťa potrebuje uistenie, že ono nie je príčinou rozchodu a že zostáva naďalej milované oboma rodičmi.

Psychologička Lucia Drábiková z Centra pomoci pre rodinu v Trnave hovorí, že dieťa má byť primerane veku informované o tom, čo sa deje. Rodičia mu majú povedať dôvod rozvodu, vysvetliť mu, aký to bude mať priebeh. Dieťa má právo vedieť, čo preň rozchod a následný rozvod rodičov bude znamenať, aké dôsledky a zmeny v jeho živote nastanú. „Dieťa potrebuje mať slobodu vyjadriť svoje emócie, obavy, smútok,“ dodáva L. Drábiková.

Rozvodom sa to nekončí

Už samotný rozvod  je pre dieťa náročnou situáciou, ktorú nemá možnosť zásadne ovplyvniť. Rovnako bezmocné je, aj pokiaľ ide o usporiadanie rodičovských práv. Ak dieťa žilo pred rozvodom v atmosfére konfliktov, výčitiek, prípadne násilia, rozvod môže byť preň úľavou. Aj v tomto prípade však ide o významný zásah do jeho vývinu a prežívania.

Po rozvode nastávajú v živote dieťaťa ďalšie zásadné zmeny. Obvykle si musí zvykať na striedanie pobytu v dvoch domácnostiach, neraz aj na prítomnosť nových partnerov svojich rodičov, príp. aj ich detí. Mnohí rodičia po rozvode dokážu hľadať spoločnú cestu k tomu, aby dieťa vnímalo novú situáciu čo najmenej dramaticky. Neraz zotrvanie v spoločnej domácnosti vnímajú ako to najlepšie riešenie v záujme dieťaťa.

Spoločne aj po rozvode – zachráni to niečo?

Trend spoločného života  po rozvode sa rozmáha najmä v USA, no takéto spolužitie nie je výnimočné ani na Slovensku. Okrem ekonomických dôvodoch je motiváciou udržať aj naďalej formát rodinného spolužitia. Ak sa rodičia dokážu dohodnúť na ďalšom korektnom spolunažívaní síce už nie ako partneri, ale ako rodičia dieťaťa, môže sa to javiť pre dieťa ako výhodné riešenie. Dieťa má naďalej pri sebe oboch rodičov, zostáva v známom prostredí, zdanlivo sa preň nič nemení. Lucia Drábiková však upozorňuje na úskalia takéhoto iluzórneho rodinného fungovania.

1. Nový partner

Bývalí partneri napriek pretrvávajúcemu spoločnému bývaniu budú pravdepodobne chcieť viesť vlastný nezávislý život. Často sú zároveň už v novom partnerskom vzťahu. Ak budú chcieť tento nový vzťah budovať, znamená to zrejme aj potrebu vyjadriť ho spoločným bývaním. Skôr či neskôr tak usporiadanie svojich vzťahov budú musieť riešiť. Dieťa, ktorému po rozvode vytvorili zdanlivo harmonické rodinné prostredie, tak opätovne vystavia traumatizujúcej udalosti.

2. Ilúzia obnovenia vzťahu

Rozchod i rozvod sú značne emocionálne náročnou situáciou pre všetkých zúčastnených. Ťažko možno očakávať odstup a odosobnenie sa partnerov v množstve situácií, ktoré spoločné bývanie prináša. Veľkou záťažou to môže byť aj pre deti, ktoré budú klásť otázky, ako to vlastne s rodičmi je. Dieťa totiž najviac túži po tom, aby sa rodičia mali radi a boli spolu. Spoločné bývanie môže vytvárať pre dieťa falošnú nádej, že sa rodičia znovu dajú dokopy.

3. Nejasnosť nového usporiadania

Rodinu netvoria len dvaja dospelí a deti, ale aj ich vzájomné prepojenia, vzťahy, dôvera, blízkosť, rituály. Rodina, to sú nespočetné denné interakcie, komunikácia medzi partnermi a medzi nimi a deťmi. Rodina je špecifická dôvernosťou, intimitou a vzájomnou blízkosťou. Pri modeli „sme len spolubývajúci rodičia“, sa všetky tieto aspekty vytrácajú, čo môže byť pre dieťa dosť mätúce.

4. Rodina nie je skupina ľudí bývajúca spolu

Rodina znamená spoločnú starostlivosť o domácnosť, rozpočet, výlety, aktivity, trávenie voľného času, riešenie problémov. Ak toto dvaja ľudia nezvládali zabezpečovať počas trvania ich intímneho vzťahu, ťažko budú vedieť spolu harmonicky žiť v akomsi novovytvorenom formálnom vzťahu.

5. Vyvolávanie pocitu viny

Dôvod, „ostali sme spolu kvôli deťom“, sa môže najmä pri hádkach stať mocnou zbraňou vyvolávajúcou pocity viny u detí. Vyjadrenie, „toto sme urobili pre teba, takto sme sa obetovali a ty si to nevážiš“, nebýva až také zriedkavé. Dieťa tak stráca vlastnú slobodu a nesie zodpovednosť za niečo, za čo by nemalo.

Spoločnému bývaniu po rozvode chýba logika

V kontexte úvah o spoločnom bývaní po rozvode sa objavuje zásadná otázka – ak sú exmanželia schopní spolu naďalej bývať a odhodlaní starať sa bezkonfliktne o deti a domácnosť, prečo sa vlastne rozvádzali? L. Drábiková odpovedá jednoznačne: „Každý rozvod či rozchod má svoje príčiny, históriu a dynamiku. V istej fáze prídu manželia k rozhodnutiu, že vzťah už nie je možné napraviť a je potrebné ho ukončiť. Rozvod vyplýva z príčin, ktoré boli závažné a rozdelili manželský pár. Toto rozhodnutie prináša mnoho otázok, úloh a nesie množstvo dôsledkov, vzťahových, majetkových. Je verejným vyjadrením neudržateľnosti manželstva, neochoty alebo nemožnosti toho, aby manželia ostali spolu. 
V tejto súvislosti je preto zvláštne uvažovať o spoločnom bývaní rozvedených manželov s deťmi ako o reálnom dlhodobom resp. trvalom riešení.“

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/petra-polievkova/5350/rozvod-spolocna-domacnost-deti

Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď

Centrum pomoci pre rodinu sa už desiaty krát zapojilo do organizovania Dňa rodiny. Pripojilo sa k spoločnej snahe dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti a podporiť hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny: “V obci i meste rodina na prvom mieste”. Deň rodiny sa uskutočnil v Trnave po 10. krát v nedeľu 26. mája v areáli u jezuitov a v Piešťanoch prvý raz v nedeľu 23. júna v areáli Cirkevnej spojenej školy na ulici Pod Párovcami. Navštívilo ho približne 300 účastníkov. Continue reading “Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď”

Manžel nie je dieťa – O sexe, úcte a blízkosti

Manžel nie je dieťa, tak znel názov prednášky psychologičky Lucie Drábikovej, ktorá je riaditeľkou piešťanskej pobočky Centra pomoci pre rodinu. Prihovorila sa ňou v Materskom centre Cesta v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch i v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Téma je aktuálna pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý práve prebieha. Psychologička poukázala na význam sexuality, úcty medzi manželmi a budovanie vzájomnej blízkosti na podklade odborných psychologických poznatkov i biblických textov.´

Continue reading “Manžel nie je dieťa – O sexe, úcte a blízkosti”

Manželské večery sú tu znovu – Reštartujte si manželstvo, alebo načerpajte silu

Ste manželmi len chvíľu, alebo to spolu ťaháte už dlhé desaťročia? V Piešťanoch sa opäť budú konať Manželské večery, kde si môžete reštartovať svoje manželstvo, alebo načerpať nové sily a energiu do jeho budovania. Stretnutia sa konajú pod záštitou Centra pomoci pre rodinu.

Continue reading “Manželské večery sú tu znovu – Reštartujte si manželstvo, alebo načerpajte silu”

Po čom ženy skutočne túžia – 18 tipov pre mužov nielen na MDŽ

Možno sa už Medzinárodný deň žien tak neoslavuje, ale na druhej strane je to príležitosť skrášliť deň svojej priateľke, snúbenici či manželke. Okrem darčeka sú aj iné možnosti, napríklad, že zmeníte, či vylepšíte svoje správanie, budete citlivejší, najlepšie nie len v ten konkrétny deň. Tipy, po čom súži srdce ženy, ponúka Lucia Drábiková, psychologička a riaditeľka Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch.

Continue reading “Po čom ženy skutočne túžia – 18 tipov pre mužov nielen na MDŽ”

Voľné zväzky a ich niektoré úskalia

Voľné spolužitie je čoraz rozšírenejšou a tolerovanejšou formou spolužitia mužov a žien, ktorá je ponúkaná ako alternatíva k manželstvu. Rozšírenie kohabitácií súvisí so sexuálnou revolúciou, rozšírením antikoncepcie, ústupom religiozity a liberalizáciou spoločnosti. Kohabitácie charakterizuje spoločný sexuálny život, zdieľanie domácnosti alebo bytu a spoločná ekonomika. Môžu byť dočasné ale aj trvalé. Dočasné kohabitácie sú tzv. „manželstvá“ na skúšku, alebo ak je takéto spolužitie chápané ako predstupeň manželstva. Čoraz viac párov však cielene volí kohabitáciu ako trvalé spolužitie, a odmietajú sformalizovanie svojho vzťahu aj po narodení detí. Výskumy dlhodobo potvrdzujú význam a pozitívny vplyv manželstva pre zdravie a trvalosť vzťahu, výchovu a výsledky detí. Je paradoxné, že ani dočasne myslená kohabitácia ako príprava na manželstvo, tzv. testovacia fáza toho, či sa partneri k sebe hodia, nie je zárukou dlhotrvajúceho vzťahu. Naopak, páry, ktoré pred manželstvom spolu dlhšie žili “nadivoko”, majú vyššiu mieru rozvodovosti než páry, ktoré spolu pred svadbou nežili.

Continue reading “Voľné zväzky a ich niektoré úskalia”

L. Drábiková: Odpustenie dokáže premeniť a uzdraviť naše spomienky

Odpustenie je cesta ku slobode a pokoju. O tejto téme rozprávala v decembri psychologička Lucia Drábiková účastníkom stretnutia, ktoré zorganizoval v predvianočnom období Farský úrad sv. Štefana v Piešťanoch v spolupráci s piešťanskou pobočkou Centra pomoci pre rodinu.

 

Continue reading “L. Drábiková: Odpustenie dokáže premeniť a uzdraviť naše spomienky”