Samosprávy môžu žiadať o návratnú finančnú výpomoc

Vláda schválila návrh ministerstva financií vďaka, ktorému  budú môcť samosprávy  žiadať štát o bezúročné pôžičky, aby vykryli výpadok príjmov spôsobný koronakrízou.  Ministerstvo predpokladá v roku 2020  negatívny vývoj daní smerujúcich   do miest a obcí vo výške 122 miliónov eur a pri vyšších územných celkoch 52 miliónov, preto vyčleňuje na návratnú finančnú pomoc 174 miliónov eur.

Bezúročné návratné finančné výpomoci budú poskytované subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná finančná výpomoc bude poskytnutá na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Samosprávy a VÚC pritom musia splniť viacero podmienok.

Okrem maximálnej sumy výpomoci, účelu a predloženiu žiadosti najneskôr do 31. októbra 2020 je podmienkou aj to, že prostriedky musia prijímatelia použiť maximálne do 31. decembra 2020.

Doba splácania je určená na štyri roky v ročných splátkach, pričom prvú splátku bude treba uhradiť v roku 2024.

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.

Detailnejšie informácie a formuláre nájdete tu – https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam.