Ženy narodené v roku 1957 a neskôr sa dočkali nápravy!

Národná rada vo štvrtok 24. septembra  hlasmi všetkých 140 prítomných poslancov schválila zákon koaličných poslankýň P. Krištúfkovej, K. Hatrákovej a A. Zemanovej upravujúci dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti. Ten rieši nespravodlivosť predošlej právnej úpravy voči ženám, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr

Problém vznikol vlani prijatím ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa zmenila a doplnila Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky, kde bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Podrobnosti o právach uvedených v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky ustanovil zákon o sociálnom poistení.

Schválená novela zákona upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí. Navrhovaná zmena sa týka žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr z dôvodu, že ide o ročník (1957), pre ktorý platil všeobecný dôchodkový pre rok 2019, t.j. rok kedy nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 99/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (1.7.2019), na základe ktorého bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti.

Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší sa nemení. Zároveň sa na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene.