Rodina je základná bunka spoločnosti, ktorá potrebuje výraznú podporu

Rodina pre mňa znamená veľa. Je základ, bez ktorého by som nebola tým, kým som a ďakujem za ňu.

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Tá považuje rodinu za základnú stavebnú bunku spoločnosti. Vlády a zodpovedné inštitúcie, by sa mali pri pripomínaní si tohto dňa zamyslieť nad ich rodinnou politikou.

Som nesmierne rada, že naša vláda sa nad tým zamyslela v spolupráci s poslancami už pri tvorbe programového vyhlásenia. Pasáž o rodine obsahuje množstvo konkrétnych bodov, ktoré pomôžu zlepšiť súčasnú situáciu rodín od riešenia finančnej podpory až po systémové opatrenia na ochranu detí.

Programové vyhlásenie vlády 2020:

OCHRANA PRACOVNÝCH MIEST A ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH ISTÔT RODINA


Vláda SR bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Preto sa vláda SR bude zasadzovať za:


 zvýšenie a zflexibilnenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť, naviazanie na rast priemernej mzdy a úpravu podmienok ich poskytovania,
 zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa,
 vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva,
 zatraktívnenie flexibilných foriem práce, oslobodenie príjmu osôb poberajúcich materské alebo rodičovský príspevok do 200 eur mesačne od daní a odvodov (ako študenti a dôchodcovia),
 zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, múzeí, galérií atď.,
 úpravu vymáhania a vyplácania náhradného výživného,
 návrh osobitnej sociálnej dávky „príspevok na bývanie“, vyňatej z dávky v hmotnej núdzi, ktorá rozšíri okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním,
 osobitnú sociálnu dávku „SOS príspevok“ vyplácanú v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci,
 preskúmanie možností zmeny systému poskytovania štátnych sociálnych dávok tak, aby boli proaktívne, prioritne, bez potreby osobného kontaktu s orgánom štátnej správy a s využitím už existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorými štát disponuje,
 návrh konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik,
 poskytovanie odbornej pomoci multidisciplinárnym tímom pri riešení problémov rodín,
 systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.


Zároveň vláda SR zváži:
 možnosť OČR pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok,
 zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí,
 postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupňovanie podľa veku dieťaťa,
 zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok (nielen do 6 rokov) a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu, ako aj naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima,
 zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin – možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí,
 zavedenie zvýhodneného rodinného stavebného sporenia oslobodeného od poplatkov so zmluvou na rodinu, so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu atď.,
 zavedenie príspevku vo výške 100 eur na začiatku školského roka na každé dieťa, ktoré navštevuje 1. stupeň ZŠ,
 vytvorenie poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike.


Vláda SR zavedie udržateľné programy pre rodiny z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev vrátane zavedenia e-pay kariet, ktoré sú účinným spôsobom, ako cez bezhotovostné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi bojovať proti úžere, neplatičstvu a nízkej finančnej gramotnosti.