Výbor NRSR pre sociálne veci sa zaoberal situáciou v DSS

V štvrtok 23. apríla a v utorok 28. apríla sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Výboru NRSR pre sociálne veci. Zvolaný bol kvôli kritickej situácii v domovoch sociálnych služieb, v ktorých sa vyskytlo ochorenie COVID-19 a prerokovaniu systémových opatrení.

Zúčastnili sa ho okrem členov minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Droba.

Podľa informácií, ktoré odzneli na výbore budú v najbližších dňoch rozvážané testy na koronavírus na VÚC, odkiaľ budú distribuované do zariadení na testovanie zamestnancov i klientov zariadení v celkovom počte 82 tisíc plus rezerva. Ide o protilátkové testy, ktoré umožnia lokalizovať prípadné ohniská nákazy. Pozitívne osoby budú následne pretestované PCR testami. PCR test skúma prítomnosť vírusu v krvi, čiže počas akútnej fázy. Protilátkový test (rýchlotest) však zachytí i pacientov, ktorí už infekciu prekonali, čiže indikuje, že v danej komunite sa infekcia vyskytla alebo vyskytuje. Testovanie pomocou PCR testov vyžaduje ochranné obleky a oddelenie testovaných osôb, robí sa výterom z nosohltanu. Protiátkové testy sa robia pichnutím do prsta a môžu ich vykonávať aj zamestnanci zariadení.

Členovia výboru tiež hovorili o potrebe sa pripraviť na potenciálnu druhú vlnu nákazy. Otvorili aj otázku lepšieho ohodnotenia opatrovateliek a pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb.

Výbor uzavrel rokovanie k tejto problematike vo štvrtok 28. apríla a prijal nasledovné uznesenie:

25
Uznesenie

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre sociálne veci
z 28. apríla 2020

ku kritickej situácii v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa vyskytlo ochorenie
COVID-19

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A. k o n š t a t u j e
znepokojenie nad situáciou v niektorých zariadeniach sociálnych služieb
v súvislosti s nákazou klientov a zamestnancov ochorením COVID-19;

B. b e r i e n a  v e d o m i e
informácie o aktuálnej situácii v zariadeniach sociálnych služieb a
o pripravovaných a prijatých opatreniach na riešenie tejto situácie;

C. ž i a d a

 1. vládu Slovenskej republiky a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb prijať krízový personálny plán pre zamestnancov ako garanciu plynulého fungovania zariadení sociálnych služieb v prípade výskytu nákazy ochorením COVID-19;
 2. vládu Slovenskej republiky a Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zabezpečiť účasť zástupcu poskytovateľov sociálnych služieb na rokovaniach, ktoré sa dotýkajú oblasti sociálnych služieb;
 3. Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečiť
  dostatočné množstvo a typy ochranných prostriedkov pre zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike;

D. u k l a d á

 1. ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  a ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečiť testovanie
  všetkých zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov na ochorenie COVID -19 a podľa potreby následné kontrolné testovanie;
 2. ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  bezodkladne a pravidelne informovať výbor o situácii v zariadeniach
  sociálnych služieb v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19.