Parlament schválil ďalších osem zákonov, ktoré pomôžu riešiť problémy v mnohých oblastiach v mimoriadnej situácii

Dnes sme v parlamente schválili osem vládnych návrhov zákonov, ktorých cieľom je pomôcť zvládnuť súčasnú pandémiu koronavírusu. Týkali sa sociálnej oblasti, dopravy, lesníctva, školstva, justície i financií.

Prvým bol návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, pričom sa ním menia a dopĺňajú i ďalšie zákony.  Prioritou tejto novely legislatívy bolo rozšíriť takzvanú SOS dávku. Znamená to, že ak niekto nespadá do žiadnej kategórie pomoci štátu v tejto ťažkej situácii, bude možné mu aj tak pomôcť.

Druhý návrh zákona riešil doplnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento bod programu som spravodajsky zastrešovala. Jedným z jeho cieľov bolo umožniť sociálnym podnikom, aby v tejto krízovej situácii mohli svoje povinnosti plniť aj elektronicky, bez použitia zaručeného elektronického podpisu. To značne zjednoduší plnenie ich povinností v čase mimoriadnej situácie.

Tretím návrhom  týkajúcim sa sociálnej oblasti bolo doplnenie zákona o sociálnom poistení. Schválilo sa v ňom odpustenie odvodov zamestnávateľa pre subjekty, ktoré boli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zatvorené a boli zavreté aspoň 15 dní v apríli. Ďalej ak bol niekto dlžníkom sociálnej poisťovne a požiadal o splátkový kalendár a má ho platne uzavretý, nie je to prekážka, aby mohol žiadať o podporu na udržanie pracovných miest. Rovnako bolo upravené, že ak niekto nevládal z dôvodu mimoriadnej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika o uzavretí prevádzok zaplatiť už februárové odvody splatné v marci, opäť to nebude považované za prekážku v žiadosti o podporu na udržanie pracovných miest. 

Štvrtým schválený vládny návrh zákona rieši opatrenia  v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Jeho cieľom bolo vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenie verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu. 

Piaty zákon predkladal minister Ján Mičovský a išlo o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  o pozemkových spoločenstvách. Zákonom sa upravili povinnosti  schvaľovania uzávierok valným zhromaždením  za predchádzajúci hospodársky rok i ďalšie kompetencie tak, aby bolo  možné zabezpečiť zdravie členov zhromaždení.  Tieto povinnosti budú môcť riešiť počas mimoriadnej situácie výbory pozemkových spoločenstiev.  

Šiestym vládnym návrhom zákona bolo doplnenie zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Ten mal za cieľ doplniť možnosti prístupu k spravodlivosti a k zmierneniu následkov, ktoré súvisia s pandémiou, pričom dnes išlo hlavne o dočasnú ochranu podnikateľov. Zákonom sa vytvorilo moratórium na konkurzy pre tých, ktorí boli v dobrej kondícii pred pandémiou. 

Siedmym legislatívnou úpravou sa riešila novela zákona o vysokých školách. Išlo predovšetkým o zvládnutie situácie so všetkými štátnymi skúškami obmedzenými opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu. Na základe zákona bude možné niektoré veci riešiť online, ale taktiež operatívne meniť termíny a podmienky prijímacích konaní. Zákonom sa riešia tiež problémy regionálneho školstva, hlavne ohľadom lyžiarskych, škôl v prírode, či vzdelávacích poukazov tak, aby sa prostriedky na ne mohli vyčerpať až do konca kalendárneho roka. 

Záverečným ôsmym schváleným zákonom dnešného dňa bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Ten riešil viacero finančných opatrení od úpravy vrátenia preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2019, cez   automatizáciu neplatenie preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb za stanovených podmienok, pričom po novom bude stačiť oznámenie namiesto doteraz požadovanej žiadosti, až po  odpočtu úhrnnej výšky daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie 2015 až 2018 v príslušných percentách maximálne do výška 1 milióna eur, ktoré by malo pomôcť predovšetkým malým podnikateľom.

Foto: Screenshot TV NR SR