Prioritou je rodina

Volám sa Lucia Drábiková. Mám 42 rokov, som vydatá, mám tri deti. Žijeme v Piešťanoch.  V parlamentných voľbách 2020 kandidujem do NRSR za OĽANO s číslom 28. V roku 2017 som bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany za OĽANO. Som psychologička, pracujem ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch a v Trnave, venujem sa prevencii, prednášam, robím poradenstvo, publikujem. Na VÚC sa zaoberám školstvom, pripravujeme Koncepciu podpory práce s mládežou, som členkou komisií zdravotníctva a regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, zúčastnila som sa viacerých výberových konaní, bola som členkou hodnotiacich komisií pri prideľovaní  grantov i pri hodnotení projektov Participatívneho rozpočtu. Som členkou školských rád stredných odborných škôl okresu Piešťany. Pôsobím ako krajská koordinátorka projektov Fóra života, som členkou Správnej rady Poradne Alexis.

Mojimi prioritami sú dostupné poradenské a odľahčovacie služby pre rodiny, rozvoj detí a mládeže, podpora duševného a telesného zdravia obyvateľov a dôstojné podmienky pre pomáhajúce profesie:

RODINY
● dostupné poradenské a odľahčovacie služby (materské a komunitné centrá, prepojenie sociálnej a zdravotnej oblasti – doliečovacie oddelenia, zariadenia pre dlhodobo chorých, denné stacionáre, DSS, ZSS) pre rodiny so ZŤP, dlhodobo chorými a seniormi
● zosieťovanie a skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, samosprávami a inými inštitúciami
● zlepšenie podmienok pre domácich opatrovateľov – minimálna mzda, odvody, započítanie do odpracovaných rokov
DETI A MLÁDEŽ
● podporovať možnosti kvalitných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podpora detských a mládežníckych organizácií
● dôraz na prevenciu – podpora duševného zdravia, zdravých vzťahov a zdravia, výchova k hodnotám
● šport pre všetkých – každé dieťa by malo vedieť plávať, bicyklovať, lyžovať a korčuľovať
POMÁHAJÚCE PROFESIE – zdravotníci, pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, opatrovatelia…
● zlepšenie legislatívnych i sociálnych podmienok pre pomáhajúce profesie – opatrovatelia, sociálni pracovníci, psychológovia – aktuálne absentujú sociálne istoty – krátkodobé kontrakty, limitované možnosti získať finančné prostriedky na mzdy, nízke mzdy pre kvalifikovaných odborníkov, až na úrovni minimálnej mzdy, nízka dostupnosť vzdelávania a supervízie, zlepšenie príjmov pre opatrovateľky je zároveň prorodinným opatrením – znížime cestovanie za prácou do zahraničia…