Sociálny výbor odporučil parlamentu prijatie predložených návrhov

V piatok 11. septembra sa uskutočnilo rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pred blížiacou sa schôdzou parlamentu. Prerokovali sme návrhy zákonov i správu o sociálnej situácii obyvateľstva, ako aj personálnu nomináciu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Výbor odporučil schváliť nasledovné návrhy zákonov:

  • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154)
  • Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157)

Prvý rieši podporu tehotných žien, ktoré zvažujú podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život a jeho cieľom je tiež ochrana ľudského života pred narodením v kontexte Ústavy SR.

Druhý rieši problematiku vzniknutú prijatím ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa zmenila a doplnila Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky, kde bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Podrobnosti o právach uvedených v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky ustanovil zákon o sociálnom poistení.

Novela zákona navrhuje sa upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí. Navrhovaná zmena sa týka žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr z dôvodu, že ide o ročník (1957), pre ktorý platil všeobecný dôchodkový pre rok 2019, t.j. rok kedy nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 99/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (1.7.2019), na základe ktorého bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší sa nemení. Zároveň sa na základe rovnakého princípu navrhuje upraviť dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene, ustanovený v prílohe č. 3b.

Výbor rovnako odporučil schváliť návrh vlády SR na zástupcu štátu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Jej členom by sa po schválení parlamentom mal stať štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.

Štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič predložil v ďalšom Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019.

Účtovnú závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 a Výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2019 predkladal jej nový riaditeľ Juraj Káčer.