Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva TTSK

Termín: 4. decembra 2017 o 13.00 hod.

Miesto: Aula MtF STU, Bottova ulica 2781/25, Trnava

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja o priebehu a výsledku volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja
3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trnavského samosprávneho kraja
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
5. Príhovor hostí a novozvoleného predsedu Trnavského samosprávneho kraja
6. Pracovná časť rokovania nového poslaneckého zboru:
a.) Otvorenie pracovného rokovania
b.) Návrh na uznesenie o zložení sľubu predsedu TTSK a poslancov Zastupiteľstva TTSK (materiál č. 01/2017/01)
c.) Voľba členov
A/ Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií
B/ Mandátovej komisie (materiál č. 02/2017/01)
7. Rôzne
Záver