Programové oblasti

● dostupné poradenské a odľahčovacie služby (materské a komunitné centrá, prepojenie
sociálnej a zdravotnej oblasti – doliečovacie oddelenia, zariadenia pre dlhodobo chorých,
denné stacionáre, DSS, ZSS) pre rodiny so ZŤP, dlhodobo chorými a seniormi
● zosieťovanie a skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, samosprávami a inými inštitúciami
● zlepšenie podmienok pre domácich opatrovateľov – minimálna mzda, odvody, započítanie do odpracovaných rokov
● podporovať možnosti kvalitných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podpora detských a mládežníckych organizácií
● dôraz na prevenciu – podpora duševného zdravia, zdravých vzťahov a zdravia, výchova k hodnotám
● šport pre všetkých – každé dieťa by malo vedieť plávať, bicyklovať, lyžovať a korčuľovať
● zlepšenie podmienok pre pomáhajúce profesie – opatrovatelia, sociálni pracovníci, psychológovia – aktuálne absentujú sociálne istoty – krátkodobé kontrakty, limitované možnosti získať finančné prostriedky na mzdy, nízke mzdy pre kvalifikovaných odborníkov, až na úrovni minimálnej mzdy, nízka dostupnosť vzdelávania a supervízie, zlepšenie príjmov pre
opatrovateľky je zároveň prorodinným opatrením – znížime cestovanie za prácou do zahraničia…

Program hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nájdete na: www.obycajniludia.sk