Kam kráča stredné školstvo?

Stredné školstvo je jednou z najväčších položiek rozpočtu samosprávnych krajov, v TTSK kraj investoval do oblasti vzdelávania v roku 2018 11,5 milióna eur. V Trnavskom samosprávnom kraji máme v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, v našom okrese ich je šesť. Kraj je zriaďovateľom 14 gymnázií – v okrese Piešťany  ich máme dve. Ďalšou kategóriou sú športové gymnáziá – sú dve v kraji: v Trnave a Dunajskej Strede.

V okrese Piešťany máme tieto stredné školy: Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, Gymnázium Pierra de CoubertainaGymnázium Jána Baltazára Magina vo VrbovomStrednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch na Brezovej, Strednú odbornú školu záhradnícku v Rakoviciach, Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Mojmírovej a Strednú odbornú školu technickú na Novej. 

Veľká oduševnenosť a nasadenie ich riaditeľov a riaditeliek prezrádza, že títo ľudia vnímajú svoju prácu ako poslanie. Oni stoja za neskutočným úsilím i mnohými oceneniami a úspechmi. Ako je známe, stredné odborné školstvo, najmä technické a poľnohospodárske odbory trpia nedostatkom záujemcov. Naopak, najväčší záujem je dlhodobo o štúdium na gymnáziách, SOŠ obchodu a služieb, obchodné akadémie a o Hotelovú akadémiu.

Na TTSK je ako jedna z priorít postavené duálne vzdelávanie. S cieľom zefektívniť duálne vzdelávanie, prípravu absolventov na trh práce a spoluprácu zamestnávateľov so strednými školami vytvoril Úrad TTSK DUAL TEAM.  Kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, z nich viac ako 20 z nich prichádza do úvahy pre duálne vzdelávanie. Aj v súčasnosti mnohé odborné školy dlhodobo spolupracujú s mnohými zamestnávateľmi, Hotelová akadémia a SOŠ obchodu a služieb s mnohými prevádzkami v hoteloch a reštauráciách, záhradnícke školy s poľnohospodárskymi družstvami, technické a strojnícke školy s firmami, atď.  

Veľkou výzvou okrem reštartu duálneho vzdelávania a slabého záujmu o odborné štúdium je aj odchod učňov a študentov pred riadnym ukončením štúdia. Niekedy ťažká finančná situácia v rodine spôsobí, že žiak začne pracovať napríklad v reťazcoch ako dokladač tovaru alebo vo fabrike a školu zanechá. Žiaľ, kredit odborného vzdelávania u rodičov klesol a niekedy aj ich postoj k dokončeniu školy je vlažný. Voľba nekvalifikovanej práce môže mladým ľuďom a ich rodičom v krátkodobom horizonte pomôcť riešiť ťažkú situáciu, avšak ak sa vzdajú možnosti získať výučný list či maturitu, budú odkázaní na slabo platené ponuky pre uchádzačov so základným vzdelaním. Je možné získať maturitu alebo sa vyučiť aj neskôr, ale je to už o dosť náročnejšie neskôr popri práci alebo rodinných povinnostiach. Je otázkou, ako riešiť takéto situácie, bežné sociálne štipendiá vo výške 20- 50 EUR sú nedostatočné.

Kariérové poradenstvo, o ktorom sa uvažuje a aj hovorí posledných 20 rokov, stále nie je bežnou súčasťou vyučovacieho procesu, ani ponukou škôl svojim žiakom. Preto majú stredné školy obmedzené možnosti, ako osloviť budúcich študentov a učňou. Využívanými možnosťami sú najmä dni otvorených dverí alebo aj veľká výstava stredných škôl Kam na strednú? , ktorá sa 5. decembra uskutočnila v Trnave. Zástupcovia stredných škôl sa snažia osloviť žiakov základných škôl aj prostredníctvom návštev ôsmakov a deviatakov. Pri výbere školy najväčšiu rolu zohrávajú preferencie rodičov, dieťaťa, ale aj vzdialenosť od miesta bydliska. Ochota žiakov cestovať sa posledných rokoch značne znížila, ako bolo povedané na stretnutí zástupcov stredných škôl a DUAL teamu v Galante.

K povinnostiam poslancov Trnavského samosprávneho kraja patrí aj účasť na radách stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. V radách stredných škôl sú zástupcovia rodičov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov školy, žiakov, Úradu Trnavského samosprávneho kraja a v každej rade školy sú nominovaní traja poslanci TTSK. Okrem toho, že som podpredsedníčkou Komisie pre školstvo, kultúru a šport, členkou DUAL tému TTSK, som členkou šiestich rád stredných odborných škôl v okrese Piešťany: Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch na Brezovej, Strednej odbornej školy záhradníckej v Rakoviciach, Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Mojmírovej a Strednej odbornej školy technickej na Novej.

Zasadnutia školských rád bývajú pravidelne dva razy ročne – v júni a októbri a potom podľa potreby. Riešia napríklad kritéria prijímacích pohovorov, voľbu riaditeľa, schvaľujú správy o činnosti a plány na ďalšie obdobie. Stredné školy čerpajú značnú časť rozpočtu samosprávnych krajov. Okrem mzdových a prevádzkových nákladov sú to aj mnohé potrebné opravy a rekonštrukcie budov, ktoré už majú svoje roky.

Medzi aktuálnymi a pripravovanými investíciami sú výmeny okien, striech na Strednej odbornej škole záhradníckej a SPŠE, zateplenia budov v SOŠ záhradníckej v Rakoviciach, rekonštrukcia kuchýň a výťahu na Hotelovej akadémii. Sú tu aj špecifiká, napríklad v prípade Rakovíc je to historická budova a rozsiahly park, ktorý vyžaduje nemalé investície pri starostlivosti o stromy.

Mgr. Lucia Drábiková, PhD., je krajskou poslankyňou za OĽANO

Foto: autorka, z výstavy Kam na strednú?, 5.12. 2018, Trnava